تماس با ایسپا

Printer Friendly and PDF

دفتر افکارسنجی: اصفهان، خیابان هزارجریب، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، جنب تالار سبز، معاونت فرهنگی جهاد دانشگاهی واحد اصفهان

تلفن:   37932364-031