شورای ایسپا

Printer Friendly and PDF

رئیس شورا:

محمود مراثی (رئیس جهاددانشگاهی اصفهان)

دبیر شورا:

داریوش اسماعیلی (معاون فرهنگی جهاددانشگاه اصفهان)

مدیر اجرایی:

نرگس یگدانه (مدیر مركز افكارسنجي دانشجويان ایران شعبه واحد اصفهان)

سایر اعضاء:

 دکتر مهدی ژیان‌پور (معاون پژوهشی جهاددانشگاهی واحد اصفهان)

محمدرضا آذین (مدیر روابط عمومی جهاد دانشگاهی واحد اصفهان)

فریباالسادات عقیلی (دانشجوی دکتری علوم اقتصادی)