پیمایش افکار از وکلای استان اصفهان

Printer Friendly and PDF

به مناسبت روز وکیل مدافع، مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران (شعبه اصفهان) روز پنجشنبه 5 اسفندماه با حضور در گردهمایی بزرگ وکلای استان اصفهان به پیمایش افکار پرداخت.

به گزارش روابط عمومی جهاد دانشگاهی واحد اصفهان،  مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران با حضور در گردهمایی بزرگ وکلای استان اصفهان که به مناسبت روز وکیل مدافع با حضور بیش از 1000 نفر برگزار گردید، به انجام پیمایش افکار عمومی پرداخت.